Rudy Lu Photos | Lyric Fury @ Lake George Jazz Fest September 16,2017

LGJF2017-7927LGJF2017-7928LGJF2017-7929LGJF2017-7930LGJF2017-7932LGJF2017-7933LGJF2017-7934LGJF2017-7936LGJF2017-7943LGJF2017-7945LGJF2017-7946LGJF2017-7949LGJF2017-7952LGJF2017-7953LGJF2017-7960LGJF2017-7961LGJF2017-7969LGJF2017-7970LGJF2017-7973LGJF2017-7975